Dual meet Avon, Glastonbury at Southington

Southington, CT